Het gebeurt dat het resultaat van een formule niet correct kan worden bepaald. Er zal dan een fout verschijnen. De fouten in Excel typeren zich door het hekje (#). Elk type fout heeft verschillende oorzaken en oplossingen.

Deze foutmeldingen worden hieronder besproken:

  • #####
  • #DEEL/0!
  • #GETAL!
  • #LEEG!
  • #N/B
  • #NAAM?
  • #VERW!
  • #WAARDE!

1. Foutmelding #####

Deze melding geeft vaak geen échte fout aan.

Waarschijnlijk is de kolom gewoon te smal om de waarde in de cel weer te geven. Maak de kolom breder om dit te verhelpen.

Moest dat niet lukken, dan zit er vast meer achter. Namelijk: een negatieve tijd of datum.

Datums en tijden moeten in Microsoft Excel positieve waarden zijn. Als de datum- of tijdformule resulteert in een negatieve waarde, wordt de foutwaarde ##### over de hele breedte van de cel weergegeven.

2. Foutmelding #DEEL/0!

De foutmelding #DEEL/0! wordt weergegeven wanneer een getal wordt gedeeld door nul (0).

Opgelet: ook een lege cel heeft waarde 0!

3. Foutmelding #GETAL!

1. Er is een verkeerd argument gebruikt in een functie die een numeriek argument vereist.

2. Er is een herhalende werkbladfunctie als IR of RENTE gebruikt en de functie kan geen resultaat vinden.

3. Er is een formule die resulteert in een getal dat te groot of te klein is om in Microsoft Excel te worden weergegeven.

We illustreren even de derde oorzaak. We vermenigvuldigen twee erg grote waarden waardoor het getal te groot wordt voor Excel.

Formule in cel A3:

=A1*A2

4. Foutmelding #LEEG!

Deze fout treedt op als u een snijpunt opgeeft van twee gebieden die elkaar niet overlappen. De snijpuntoperator is een spatie tussen verwijzingen.

Om te verwijzen naar twee gebieden die elkaar niet overlappen, gebruik je de verenigingsoperator (de puntkomma). Als met de formule bijvoorbeeld twee bereiken worden opgeteld, moet je een puntkomma tussen de twee bereiken plaatsen.

=SOM(C1:C10;F1:G30)

Bij gebruik van een spatie wordt geprobeerd de gemeenschappelijke cellen in beide bereiken op te tellen. Deze hebben echter geen gemeenschappelijke cellen omdat ze elkaar niet overlappen.

Controleer de verwijzing naar de bereiken op eventuele typefouten.

5. Foutmelding #N/B

Deze fout kan zeer algemeen beschreven worden: er ontbreken gegevens of er is een waarde niet beschikbaar. Natuurlijk ben jij hiermee niet geholpen. Hier de mogelijke oorzaken van de #N/B fout:

1. Er ontbreken gegevens en in plaats daarvan is #N/B opgegeven

2. Er is een onjuiste waarde opgegeven voor het argument zoekwaarde in de werkbladfunctie HORIZ.ZOEKEN, ZOEKEN, VERGELIJKEN of VERT.ZOEKEN

3. De werkbladfunctie VERT.ZOEKEN, HORIZ.ZOEKEN of VERGELIJKEN wordt gebruikt om een waarde te zoeken in een niet-gesorteerde tabel

4. In een matrixformule wordt een argument gebruikt dat niet hetzelfde aantal rijen of kolommen heeft als het bereik dat de matrixformule bevat

5. Er zijn een of meer vereiste argumenten weggelaten in een ingebouwde of aangepaste werkbladfunctie

6. Een aangepaste werkbladfunctie die u gebruikt, is niet beschikbaar

In onderstaand voorbeeld wordt #N/B weergegeven bij het gebruik van de functie VERT.ZOEKEN.

In kolom D wordt gezocht naar de waarde “B”. Omdat deze waarde niet voorkomt in deze kolom, wordt bovenstaande foutmelding weergegeven.Volgende formule werd ingevoerd in cel A1:

=VERT.ZOEKEN("B";D:D;1;0)

6. Foutmelding #NAAM?

De functie die gebruikt wordt in de cel bestaat niet of er wordt naar een niet-bestaande naam verwezen voor een bereik of een cel. Vaak zal het gaan om een spelfout.

Wat ook wel eens gebeurt is dat men een Engelse benaming invoert in de Nederlandse versie van Microsoft Excel (of omgekeerd).

7. Foutmelding #VERW!

Deze foutmelding wordt weergegeven als er een celverwijzing ongeldig is. In 99% van de gevallen komt dit doordat je één of meer cellen verwijderd hebt waarnaar werd verwezen in andere formules. Wijzig de formule(s) of herstel de cellen in het werkblad.

Indien dit niet de oorzaak is, kan het volgende dat misschien zijn:

  • Een OLE-koppeling (Object Linking and Embedding) naar een programma dat niet actief is.
  • Een koppeling naar een DDE-onderwerp (Dynamic Data Exchange) dat niet beschikbaar is.

8. Foutmelding #WAARDE!

Er bestaan meerdere oorzaken voor deze fout:

1. Er is tekst opgegeven terwijl voor de formule een getal of een logische waarde (zoals WAAR of ONWAAR) nodig is.

2. Er werd op ENTER gedrukt na het invoeren van een MATRIX-formule. Na het invoeren van een MATRIX-formule moet er steeds op CTRL+SHIFT+ENTER gedrukt worden.

3. Er is een celverwijzing, een formule of een functie opgegeven als een matrixconstante.

4. Er is een bereik opgegeven bij een operator of functie waarbij één waarde is vereist en niet een bereik.

 

5. Er is een matrix gebruikt die niet geldig is in een van de matrixwerkbladfuncties. Zorg ervoor dat de gekozen matrix niet te groot is.

In onderstaand voorbeeld proberen we twee cellen met elkaar vermenigvuldigen terwijl één van de cellen geen getal maar de tekst “boom” bevat.

Formule in cel A1:

=C1*C2